1398/07/13 08:01
بازديد مدير كل امور بانوان و خانواده از مركز خيريه امام رضا (ع) در اراك
مدير كل امور بانوان و خانواده در روز پنج شنبه مورخ 98/7/11 به همراه تعدادي از همسران مسئولين از مركز خيريه امام رضا (ع) شهر اراك كه مركزي براي نگهداري دختران و پسران بي سرپرست و بدسرپرست گروه سني 7 الي 12 سال مي باشد بازديد و از نزديك به بررسي مسائل و مشكلات موجود پرداختند.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved