1398/04/25 09:47
امضاء تفاهم نامه همكاري مشترك دفتر امور بانوان و خانواده استانداري با ستاد اقامه نماز استان
اين تفاهم نامه در روز دوشنبه 98/4/24 به منظور بهره گيري از ظرفيت هاي موجود در راستاي دستيابي به تكاليف قانوني، در سايه همسويي اقدامات و برنامه ها و استفاده از ظرفيت هاي طرفين ، منعقد گرديد. از جمله اهداف اين تفاهم نامه ميتوان به تدوين برنامه منسجم جهت تبيين نقش مهم و اثرگذار زنان در راستاي ترويج فرهنگ اقامه نماز در همه شئون زنگي ؛ لزوم فراهم ساختن زمينه مشاركت آگاهانه و هدايتگرانه زنان در دعوت به نماز؛ توانمندسازي و افزايش سطح آگاهي زنان جامعه در كاهش آسيب هاي اجتماعي ؛ توجه به نقش آفريني زنان در حوزه هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي اشاره نمود.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved