1398/04/22 13:57
امضاء تفاهم نامه دفتر امور بانوان و خانواده استانداري با شركت هاي صنعت آب و برق استان در زمينه ترويج فرهنگ الگوي مصرف بهينه انرژي
به منظورترويج و بسط فرهنگ الگوي مصرف بهينه در زمينه مصرف برق و آب از طريق ارائه آموزش هاي حرفه اي اين حوزه ، فرهنگ سازي مديريت مصرف با استفاده از امكانات و ابزارهاي موجود و با رويكرد افزايش سطح آگاهي جامعه هدف با اهداف: نهادينه كردن جايگاه و ارزش منابع انر‍‍ژي ؛ رعايت اصل بهره وري و مصرف بهينه انرژي؛ اصلاح الگوي مصرف انرژي برق و آب؛ كمك به اقتصاد خانواده و فرهنگ سازي مديريت مصرف و استفاده بهينه از انرژي در سطح جامعه تفاهم نامه اي در روز شنبه مورخ 98/4/22 في مابين دفتر امور بانوان و خانواده استانداري و شركت هاي صنعت آب و برق استان منعقد گرديد.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved