1396/12/23 15:40
بازديد
بازديد از مركز خود اشتغالي بانوان
صبح امروز سركار خانم فرجي مديركل دفتر امور بانوان و خانواده به همراه فرماندار و امام جمعه شهرستان فرهان از مركز خود اشتغالي زنان(سبزي) بازديد به عمل آوردند.

صبح امروز سركار خانم فرجي مديركل دفتر امور بانوان و خانواده به همراه فرماندار و امام جمعه شهرستان فرهان از مركز خود اشتغالي زنان(سبزي) بازديد به عمل آوردند.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved