Portal_background_image

معرفي دفتر

یشینه دفتر امور زنان و خانواده وزارت کشور

 نظام جمهوری اسلامی در سایه رهبری داهیانه امام خمینی (ره) و با تکیه بر ایمان و وحدت همبستگی گسترده مردان و زنان به پیروزی رسید. در جریان استقرار و تثبیت نظام نوپای اسلامی، زنان همچنان که به شکل بارزی در تمامی صحنه‌های این نهضت بزرگ حضور فعال و سازنده ای داشتند، خواستار زدودن زنگارهای طاغوتی، نفی آموزه های فکری بیگانه و استیفای حقوق اسلامی– انسانی خویش بودند. نظام نوین جمهوری اسلامی به عنوان تضمین‌گر نفی هر گونه استثمار و استبداد فکری رسالت خود را سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان و عینیت بخشیدن به حقوق حقه مردم به ویژه زنان را رسالت خود می دانست چرا که استیفای حقوق آنان به دلیل ستم بیشتری که متحمل شده‌ بودند، از اهمیت مضاعفی برخوردار بود.

در این ارتباط و طی یک روند تکاملی، سازو کارهای قانونی و ساختار متنوعی برای نهادینه سازی رسیدگی به مسائل مبتلابه زنان پایه ریزی گردید. روندی که از سال 1367 با تأسیس شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان به عنوان یکی از شوراهای اقماری وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی به منظور سیاستگذاری در مسائل فرهنگی و اجتماعی زنان و ایجاد هماهنگی های لازم میان قوای سه گانه آغاز شد. در سال 1368 هسته اولیه کمیسیون های امور بانوان در وزارت کشور به صورت آزمایشی در فرمانداری قم تشکیل شد. این روند تا سال1369 با ایجاد کمیسیون های امور بانوان در استان داری ها تداوم یافت تا این که به دلیل گستره نیازها و مطالبات جامعه زنان و رشد فزاینده فعالیت ها، دفتر امور بانوان وزارت کشور به عنوان یکی از دفاتر حوزه وزارتی فعالیت خود را در سال1370 آغاز و عهده دار نقش هماهنگ کننده و ناظر بر حسن اجرای سیاست ها توسط مجریان در استان ها گردید.

در فرآیند توسعه و سازماندهی تشکیلات اداری زنان که در این برهه زمانی تا سطح فرمانداری ها گسترش یافته بود، حرکتی نوین و فراگیر در امر پیشبرد امور زنان در سطح ملی آغاز گردید. مشاورین استانداران در امور بانوان توأمان مدیران کل دفاتر استانداری بوده و دبیری کارگروه تخصصی درحوزه عمل خود را در شورای عالی برنامه ریزی و توسعه استان عهده دار بودند، کارگروه یاد شده که از سال1370رسمیت یافته بود، با حضور13 نفر از نمایندگان دستگاه ها و نهادهای استان تشکیل می گردید . این امر از نقش بارز دفاتر استانی به عنوان بالاترین مرجع استان در تصمیم گیری و برنامه ریزی برای اجرای سیاست های نظام حکایت دارد.

در سال1370 بنا به پیشنهاد شورای فرهنگی اجتماعی زنان، دفتر امور زنان زیر نظر رئیس جمهور در نهاد ریاست جمهوری تأسیس گردید تا یک مدیریت کلان در قوه مجریه بستر اجرای سیاست ها و مصوبات آن شورا را فراهم آورد. دفتر امور زنان ریاست جمهوری با همکاری دستگاه های اجرایی فعالیت خود را با هدف ارتقاء و بهبود وضعیت زنان و ارتقای توانایی های آنان برای شکوفایی و تحقق استعدادهای خود در جهت تعالی و توسعه جامعه اسلامی سامان داد و به تبع آن دفتر امور زنان وزارت کشور نیز کماکان فعالیت های خود را هماهنگ با مراجع ذیربط از جمله ریاست جمهوری و سایر نهاد های حاکمیتی برای ایجاد وحدت رویه در اجرای سیاست ها و خط مشی های ابلاغی جهت پیشبرد اهداف تعیین شده، راهبری نمود. در سال1374این دفتر فعالیت رسمی خود را با تخصیص14پست سازمانی توسعه دادو موقعیت خود را در راهبری امور و نظارت بر حسن اجرای سیاست ها در حوزه ی صف تثبیت نمود.

شایان ذکر است که در سال 1377جایگاه دفتر امور زنان ریاست جمهوری به مرکز امور مشارکت زنان ارتقاء یافت و در سال 1384 در پی سیاست دولت وقت، حوزه عمل این مرکز به مرکز امور زنان و خانواده تغییر رویکرد داد و این تغییر نام و رویکرد در ساختار حوزه های امور زنان کلیه دستگاه های اجرایی از جمله وزارت کشور و دفاتر متناظر استانداری ها نیز بوجود آمد. شایان ذکر است در اواخر دوره دولت نهم یعنی در سال 1392 مرکز مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری به سطح معاونت ارتقاء یافت .

پایه ریزی این سازوکار نهادین و دستاوردهای آن مرهون تلاش های زنان مدیری است که در طول سی و چهار سال در دولت های مختلف نظام جمهوری اسلامی ایران از بدو تشکیل تا کنون مسئولیت اداره این دفتر را عهده دار بوده اند. جا دارد در ادامه از ایشان نیز یاد نماییم .

شرح وظايف دفتر امور بانوان وخانواده

1-انجام مطالعات وتحقيقات لازم در خصوص مسائل ومشكلات امورخانواده وبانوان در ابعاد زندگي فردي،خانوادگي واجتماعي وجهت دهي آنان به سوي سياست هاي كلان جمهوري اسلامي ايران.

2-ارتباط مستمر با دفتر امور بانوان حوزه وزارت كشور واجراي خط مشي ها،سياست ها ودستور العملهاي ابلاغي وارائه گزارشهاي لازم در چارچوب وظايف محوله

3-مطالعه وشناخت امكانات وتسهيلات مختلف فرهنگي،اجتماعي،اقتصادي استان وبرنامه ريزي جهت استفاده وبهره برداري امكانات مذكور

4-مطالعه وبررسي قوانين ومقررات مربوط به زنان به منظور يافتن راه حل هاي مناسب براي رفع تنگناهاي اجتماعي،فرهنگي واقتصادي زنان.

5-مطالعه،بررسي و برنامه ريزي مناسب جهت فراهم آوردن زمينه هاي لازم براي آموزش وبالا بردن سطح كارايي ودانش عمومي خانواده ها وبانوان

6-مطالعه وبررسي وتدوين شيوه هاي سازماندهي خانواده ها وبانوان جهت مشاركت در فعاليتهاي فرهنگي،اجتماعي وسياسي وتعقيب آنها

7-برقراري ارتباط مستمر با دستگاه هاي اجرايي وسازمان ها ونهادهاي ذيربط استان در امور بانوان به منظور تبادل نظر وآگاهي از طرح ها وبرنامه ها وايجاد هماهنگي  در جهت رفع مسائل ومشكلات زنان در استان.

8-پيگيري در زمينه نيازهاي اعتباري براي اجراي طرح ها وبرنامه هاي مربوط به امور خانواده وبانوان در استان با همكاري دستگاه هاي ذيريط.

9-فراهم آوردن موجبات اجراي وظايف وزارت كشور در ارتباط با مسائل خانواده وبانوان سراسر كشور از طريق استاندار وفرماندار وساير دستگاه هاي ذيربط استان.

10-تعيين مسائل ومشكلات اجرايي برنامه هاي اجتماعي ورفاهي خانواده ها وبانوان وپيگيري از طريق مسئولين ذيربط تا رفع مشكلات.

11-نظارت وپيگيري در زمينه تشكيل وتأسيس ونحوه فعاليت كانون هاي فرهنگي-اجتماعي خانواده وبانوان به منظور توسعه زنان در عرصه هاي مختلف

12-ايجاد ارتباط با مراکز علمی و دانشگاهی در سطح استان به منظور استفاده از نتايج تحقيقات و راهکارهای علمی در زمينه های افزايش مشارکت زنان در سطح شهرها و روستاها و ارائه گزارش به مقام ما فوق

13-اقدام در جهت ايجاد و يا فعال نمودن مراکز تفريحی ورزشی فرهنگی و هنری و .... ويژه دختران و بانوان با همکاری و هماهنگی ارگان های مسئول

14-اقدام به جلب همکاری مراکز دولتی و غير دولتی در جهت حل و يا تقليل مشکلات جامعه زنان استان

15-شناسایی بانوان موفق در سطح استان و معرفی و حمايت از آنان با هدف ايجاد انگيزه و خودباوری در بانوان استان

16-نظارت بر روز آمد کردن آمار مربوط به شاخص های توسعه و تجهيز مراکز تفريحی فرهنگی و اجتماعی مناسب بانوان با همکاری و مساعدت سازمانها ارگان ها افراد و موسسات خيريه و عام المنفعه استان.

17-نظارت و پيگيری در زمينه تشکيل و تاسيس و نحوه فعاليت کانون های فرهنگی اجتماهی خانواده و بانوان به منظور توسعه مشارکت زنان در عرضه های مختلف


مطالب ویژه
آخرین اخبار دفاتر استانداری

آخرین اخبار بخشداری ها